Skip to content Skip to footer

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin statku m/s Jantar określa zasady korzystania ze statku oraz porządek na pokładzie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na statku m/s Jantar, w tym pasażerów, załogę oraz pozostałe osoby zatrudnione na statku.

§2 Bezpieczeństwo

 1. Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń załogi statku w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie.

 2. Pasażerowie zobowiązani są do korzystania zgodnie z instrukcją z dostępnych na statku urządzeń bezpieczeństwa, w tym kamizelek ratunkowych, w przypadku ewakuacji lub zagrożenia — zabrania się dotykania narzędzi ratunkowych bez wyraźnego nakazu załogi statku.

 3. Zabrania się wejścia na statek osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 4. Załoga statku ma prawo usunąć ze statku lub odizolować osoby, które naruszają bezpieczeństwo i porządek na statku.

§3 Porządek i zachowanie na statku

 1. Pasażerowie zobowiązani są do zachowania porządku na pokładzie statku m/s Jantar.

 2. Zabrania się palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo, zabrania się wnoszenia na statek i przechowywania materiałów łatwopalnych oraz substancji niebezpiecznych.

 4. Pasażerowie zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych miejsc i środków higieny na statku.

 5. Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania poleceń załogi. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na statku bez opieki rodzica lub opiekuna, który jest osobą pełnoletnią.

 6. Zakazuje się hałaśliwego zachowania, które mogłoby zakłócać spokój i wypoczynek pozostałych pasażerów.

 7. Zakazuje się na wnoszenia alkoholu na statek.

§4 Odpowiedzialność za zgubione lub uszkodzone przedmioty

 1. Statek m/s Jantar nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub uszkodzone przedmioty pasażerów.

 2. Pasażerowie odpowiedzialni są za swoje przedmioty i zobowiązani są do odpowiedniego ich przechowywania.

 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia przedmiotów, pasażer ma możliwość zgłoszenia tego faktu do załogi statku.

§5 Zakazane czynności

 1. Zakazuje się wchodzenia na obszary i do pomieszczeń objętych i oznaczonych zakazem wstępu.
 2. Zakazuje się wchodzenia na pokład statku bez ważnego biletu lub upoważnienia.
 3. Zabrania się karmienia ptaków na pokładzie statku. Można karmić tylko ryby. 😉

§6 Postanowienia na wykorzystanie wizerunku

 1. Na terenie statku mogą być wykonywane zdjęcia przez oficjalnego fotografa Statku m/s Jantar.

 2. Jeżeli osoba nie życzy sobie zdjęcia, proszona jest o poinformowaniu o tym fakcie fotografa lub armatora statku.

 3. Po publikacji osoba, której wizerunek został wykorzystany na zdjęciu, może prosić o usunięcie zdjęcia, co dział marketingu wykona niezwłocznie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Osoby naruszające regulamin statku m/s Jantar mogą zostać usunięte z pokładu przez załogę statku.

 2. Korzystanie z usług i infrastruktury na statku odbywa się na własne ryzyko pasażera.

 3. Osoby decydujące się na zakup biletu i wejście na statek zobowiązują się do akceptacji i przestrzegania regulaminu.

 4. Regulamin statku m/s Jantar wchodzi w życie od dnia ogłoszenia i jest wiążący dla wszystkich podróżujących na statku.