Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZÓW ZAGRANICZNYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedaż i rezerwację biletów prowadzi biuro spółki „Kołobrzeska Żegluga Pasażerska” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, bileterzy w kasach biletowych na terminalu przy statku m/s „Jantar” oraz upoważnione przedstawicielstwa Przewoźnika.

2. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstępowany osobom trzecim. Ważny jest na oznaczony rejs.

3. Wystawiając bilet Przewoźnik zgadza się przewieźć pasażera zgodnie z Regulaminem Przewozów, z którym pasażer zobowiązany jest zapoznać się przed wykupieniem biletu. Regulamin Przewozów stanowi integralną część umowy przewozu, która zostaje zawarta z chwilą wydania biletu i uiszczenia opłaty za przewóz. Regulamin Przewozów jest wywieszony w ogólnodostępnych miejscach na statku i w miejscach sprzedaży biletów. Pasażer odbierając bilet, akceptuje dane zawarte w bilecie.

4. Bilet spełnia wymogi faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Nie dokonuje się zwrotów finansowych na statku.

6. Bilet należy zachować przez cały okres trwania podróży i okazywać na każde wezwanie.

7. Grupa liczona jest od minimum 15 osób.

II. ODPRAWA PASAŻERSKA

1. Pasażerowie powinni zgłosić się do zaokrętowania w miejscu wyznaczonym, nie później niż 30 minut przed odejściem statku.

2. Vouchery powinny być wymienione na bilety przed rejsem.

3. W czasie zaokrętowania, pasażerowie proszeni są o przedstawienie ważnego biletu z właściwą datą rejsu.

4. Osoby poniżej 16 lat mogą podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.

III. PRAWA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ MORSKĄ I DROGĄ WODNĄ ŚRÓDLĄDOWĄ

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową1

Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Przewidziano w nim minimalny zestaw praw pasażerów podróżujących:

· z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w państwie członkowskim;

· z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, obsługiwanych przez przewoźników unijnych z portu znajdującego się w państwie trzecim do portu znajdującego się w państwie członkowskim, oraz

· rejsem wycieczkowym, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w państwie członkowskim.2

Rozporządzenia tego nie stosuje się jednak do niektórych kategorii usług transportu wodnego.3

Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 nie wyklucza prawa pasażerów do dochodzenia odszkodowania przed sądami krajowymi zgodnie z prawem krajowym w odniesieniu do indywidualnych szkód wynikających z odwołania lub opóźnienia usług transportowych.

Prawo do informacji

Wszyscy pasażerowie podróżujący drogą morską lub drogą wodną śródlądową mają prawo do odpowiednich informacji podczas całej podróży. Prawo to obejmuje prawo do otrzymywania informacji na temat praw pasażerów i danych kontaktowych krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, oraz na temat warunków dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W razie odwołania lub opóźnienia wypłynięcia, pasażerowie mają prawo do informacji o opóźnieniu lub odwołaniu rejsu przez przewoźnika lub operatora terminalu nie później niż 30 minut po planowym czasie wypłynięcia i o spodziewanym czasie wypłynięcia i dopłynięcia z chwilą, gdy informacja taka stają się dostępna.

Prawo do niedyskryminacyjnych warunków umownych

Każda osoba ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowaną, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na swoją przynależność państwową lub miejsce prowadzenia działalności przez przewoźnika lub sprzedawcę biletów w Unii przy zakupie biletów na usługi wodnego transportu pasażerskiego i rejsy wycieczkowe.

Prawo do opieki i pomocy

W przypadku opóźnienia przekraczającego 90 minut lub odwołania usługi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego, i o ile to możliwe, pasażerom oferuje się bezpłatne przekąski, posiłki lub napoje, w rozsądnej relacji do długości czasu oczekiwania.

W przypadkach, gdy opóźnienie lub odwołanie wypłynięcia związane jest z koniecznością przedłużenia pobytu przez pasażera o jedną lub więcej dodatkowych nocy, przewoźnik zapewnia mu odpowiednie nieodpłatne zakwaterowanie na pokładzie albo na lądzie oraz przewóz w obu kierunkach między terminalem portowym a miejscem zakwaterowania. Jeżeli przewoźnik udowodni, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku, jest on zwolniony z obowiązku zapewnienia zakwaterowania.

Pasażer nie ma prawa do pomocy przewoźnika, jeśli został poinformowany o odwołaniu lub opóźnieniu przed zakupem biletu, lub jeżeli odwołanie lub opóźnienie wynikły z winy pasażera.

Prawo do zmiany trasy podróży i zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania lub opóźnienia wypłynięcia

W przypadku opóźnienia przekraczającego 90 minut w stosunku do planowanego czasu wypłynięcia lub odwołania usługi przewozu pasażerskiego, podróżni mają prawo do wyboru między:

· zmianą trasy podróży do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów, w najwcześniejszym możliwym terminie i w porównywalnych warunkach, a

· zwrotem ceny biletu w połączeniu, w odpowiednich przypadkach, z bezpłatną powrotną usługą przewozu do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie przewozu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Prawo do zażądania częściowego zwrotu ceny biletu w przypadku opóźnienia przypłynięcia do miejsca przeznaczenia

Pasażerowie mogą domagać się zwrotu 25% ceny biletu od przewoźnika, jeżeli opóźnienie przypłynięcia do miejsca przeznaczenia przekroczy:

· godzinę w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin;

· dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin;

· trzy godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego dwudziestu czterech godzin; lub

· sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

Pasażerowie mogą domagać się zwrotu 50% ceny biletu od przewoźnika, jeżeli opóźnienie przypłynięcia do miejsca przeznaczenia przekroczy:

· dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin;

· cztery godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin;

· sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego dwudziestu czterech godzin; lub

· dwanaście godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

Przewoźnik jest jednak zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowań na rzecz pasażerów w przypadku opóźnień w przypłynięciu, jeśli udowodni, że opóźnienie zostało spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku lub nadzwyczajnymi okolicznościami utrudniającymi wykonanie usługi przewozu pasażerskiego, których nie można było racjonalnie uniknąć.

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej: oprócz ogólnych praw pasażerów, osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługują następujące prawa w trakcie podróży transportem wodnym, mające na celu zagwarantowanie im prawa do transportu na równi z innymi pasażerami:

a) prawo do dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji;

Przewoźnicy, biura podróży i operatorzy turystyczni nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania biletu ani przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na jej niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej nie może wejść na pokład statku ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na ograniczenia wynikające z konstrukcji statku lub związane z infrastrukturą portu i jego wyposażeniem, przewoźnicy, biura podróży i operatorzy turystyczni muszą podjąć wszelkie racjonalne starania mające na celu zaproponowanie danej osobie akceptowalnego alternatywnego środka transportu. Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, które posiadają rezerwację i uprzedziły przewoźnika o swoich szczególnych potrzebach, ale mimo to nie zostały wpuszczone na pokład, mogą wybierać między zwrotem kosztów biletu a zmianą trasy, przy czym ta druga opcja uzależniona jest od spełnienia wymogów bezpieczeństwa.

Przewoźnicy, biura podróży lub operatorzy turystyczni nie mogą żądać od osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, aby ponosiła ona wyższy koszt z tytułu rezerwacji lub zakupu biletów. Bilety i rezerwacje udostępnia się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na takich samych warunkach jak pozostałym pasażerom.

Przewoźnicy i operatorzy terminali stwarzają osobom niepełnosprawnym, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom im towarzyszącym takie warunki dostępu do transportu, aby nie były one dyskryminacyjne.

b) prawo do szczególnej pomocy

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do bezpłatnej pomocy ze strony przewoźników i operatorów terminali w portach i na pokładzie statków, w tym w trakcie wchodzenia na pokład i schodzenia z niego.

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą powiadomić przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu w przedsprzedaży o szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług lub o potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego. W przypadku jakiejkolwiek innej pomocy, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą powiadomić przewoźnika lub operatora terminalu z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin oraz muszą stawić się w ustalonym terminie przed opublikowanym czasem wejścia na pokład w wyznaczonym miejscu.

c) prawo do odszkodowań z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się

Jeżeli przewoźnik lub operator terminalu z własnej winy lub wskutek własnego zaniedbania doprowadził do utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się lub innego sprzętu specjalistycznego używanego przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, jest on zobowiązany do zapłaty osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej odszkodowania odpowiadającego wartości odtworzeniowej tego sprzętu lub, jeżeli możliwe jest jego naprawienie, kosztom związanym z naprawą.

Prawo do składania skarg u przewoźników i w krajowych organach odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów

Pasażerowie mogą kierować skargi do przewoźników i operatorów terminali w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wykonana została usługa lub w którym powinna była ona zostać wykonana.

Przewoźnik lub operator terminalu musi posiadać system rozpatrywania skarg. W ramach tego systemu musi on powiadomić pasażera w terminie jednego miesiąca od otrzymania skargi, czy uważa skargę za zasadną, czy ją odrzuca czy też jest ona nadal rozpatrywana. Przewoźnik lub operator terminalu ma obowiązek udzielić pasażerowi ostatecznej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi.

Pasażerowie mogą wnosić skargi dotyczące domniemanych naruszeń rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 do krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów.

Egzekwowanie praw pasażerów przez krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów i w ramach równoważnych mechanizmów

W państwach członkowskich wyznaczone krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów egzekwują prawa i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 w zakresie usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych z portów położonych na terytorium danego państwa członkowskiego oraz usług przewozu pasażerskiego z państw trzecich do tych portów.

W przypadku gdy państwo członkowskie podejmuje decyzję o zwolnieniu pasażerskich usług przewozowych objętych zakresem zamówień publicznych na usługi lub usług zintegrowanych ze stosowania przedmiotowego rozporządzenia, musi ono zapewnić wdrożenie równoważnego mechanizmu egzekwowania praw pasażerów.

---

1) Streszczenie opracowane zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010. Niniejsze streszczenie nie ma wartości prawnej.

2) Pasażerowie statków wycieczkowych nie mają prawa do zmiany trasy podróży i zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub opóźnienia wypłynięcia ani prawa do zwrotu ceny biletu w przypadku opóźnienia przypłynięcia.

3) Nie dotyczy statków uprawnionych do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, statków, których załoga odpowiedzialna za eksploatację statku składa się z nie więcej niż trzech osób, usług przewozu pasażerskiego na odległość mniejszą niż 500 metrów w jedną stronę, rejsów wycieczkowych i rejsów krajoznawczych innych niż rejsy wycieczkowe oraz statków pozbawionych napędu mechanicznego, a także oryginalnych i pojedynczych replik historycznych statków pasażerskich zaprojektowanych przed 1965 r. i zbudowanych głównie z oryginalnych materiałów dopuszczonych do przewozu nie więcej niż 36 pasażerów.

Ponadto państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nie stosowaniu rozporządzenia, pod warunkiem, że prawa pasażerów zostały odpowiednio zagwarantowane w prawie krajowym, wobec statków morskich o tonażu poniżej 300 ton brutto eksploatowanych w transporcie krajowym do dnia 17 grudnia 2014 r. i na czas nieokreślony wobec usług przewozu pasażerskiego w ramach obowiązku użyteczności publicznej, zamówień publicznych na usługi lub usług zintegrowanych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW PASAŻERSKICH NA MORSKICH DROGACH WODNYCH Z TYTUŁU WYPADKÓW

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską w przypadku wypadków1

[Przewoźnik dostarcza pasażerom co najmniej poniższe informacje przed wyjazdem lub w chwili wyjazdu w zakresie, w jakim rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do ich przewozu. Streszczenie to nie ma mocy prawnej.]

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków zacznie obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.

Rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozu międzynarodowego, w tym przewozu między państwami członkowskimi UE, oraz pewnych rodzajów przewozów krajowych, pod warunkiem że:

· statek pływa pod banderą państwa członkowskiego lub został w nim zarejestrowany, lub

· umowa przewozu została zawarta w państwie członkowskim; lub

· miejsce wyjazdu lub przeznaczenia lub oba te miejsca, zgodnie z umową przewozu, znajdują się w państwie członkowskim.

Określa ono odpowiedzialność przewoźnika w odniesieniu do pasażerów, ich bagażu i pojazdów, jak również sprzętu do poruszania się, w razie wypadku.

Rozporządzenie to nie wpływa na prawo przewoźników do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wypadki zgodnie z Międzynarodową konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienioną protokołem z 1996 r., w jej aktualnej formie.

Wypadki wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują zarówno „incydenty żeglugowe"3, jak i incydenty niezwiązane z żeglugą, do których doszło w trakcie przewozu.

 

PRAWA PASAŻERÓW

Prawo do odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 250 000 SDR4 w każdym przypadku z wyjątkiem okoliczności pozostających poza kontrolą przewoźnika (tj. działań wojennych, klęsk żywiołowych, działań osób trzecich). Odszkodowanie może wzrosnąć do 400 000 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 400 000 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.

Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika do 2 250 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 2250 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.

Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż bagaż kabinowy

Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 12 700 SDR (pojazdy, w tym znajdujący się w nich lub na nich bagaż) lub w wysokości do 3375 SDR (inny bagaż), chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności

Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 3 375 SDR za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, złota, wyrobów ze srebra, biżuterii, ozdób i dzieł sztuki wyłącznie w sytuacji, gdy te kosztowności zostały przekazane przewoźnikowi do depozytu w celu przechowania.

Prawo pasażera o ograniczonej sprawności ruchowej do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu umożliwiającego poruszanie się lub innego szczególnego sprzętu

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości odpowiadającej kwocie koniecznej do zastąpienia tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawy, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości odpowiadającej kwocie koniecznej do zastąpienia tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawy, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.

Prawo do zaliczki w przypadku incydentu żeglugowego

W przypadku śmierci lub szkody na osobie, pasażer lub inna osoba uprawniona do odszkodowania ma prawo do zaliczki na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych. Płatność oblicza się na podstawie poniesionych szkód, dokonuje się jej w ciągu 15 dni i nie może być ona niższa niż 21 000 EUR w przypadku śmierci.

 

ELEMENTY PROCEDURY I INNE ZAGADNIENIA

Pisemne powiadomienie

W przypadku uszkodzenia bagażu kabinowego lub innego bagażu pasażer musi bezzwłocznie5 powiadomić o tym pisemnie przewoźnika. Niespełnienie tego wymogu spowoduje utratę przez pasażera prawa do odszkodowania.

Terminy egzekwowania praw pasażerów

Zasadniczo każde powództwo o odszkodowanie przed właściwym sądem musi być wniesione przed upływem 2 lat. Data rozpoczęcia tego okresu może różnić się w zależności od rodzaju szkody.

Wyjątki dotyczące odpowiedzialności

Odpowiedzialność przewoźnika może zostać ograniczona, jeśli udowodni on, że śmierć pasażera lub szkody na jego osobie albo utrata lub uszkodzenie jego bagażu zostały spowodowana z winy lub zaniedbania pasażera.

Ograniczenia dotyczące różnych kwot odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z działania przewoźnika lub jego pracowników lub agentów lub wykonującego przewóz, z zamiarem wyrządzenia takiej szkody lub ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie mieć miejsce.

---

1) Streszczenie przygotowane zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.

2) Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie wobec państw EOG zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2011 (Dz.U. L 171 z 30.6.2011, s. 15) po złożeniu stosownych notyfikacji przez zainteresowane państwa EOG.

3) Do celów tego rozporządzenia „zdarzenie morskie” oznacza: rozbicie statku, jego wywrócenie, zderzenie lub jego wejście na mieliznę, wybuch lub pożar na statku albo wadliwość statku. Wszystkie inne incydenty mające miejsce w trakcie przewozu do celów niniejszego streszczenia są „incydentami niezwiązanymi z żeglugą”.

4) Straty lub szkody poniesione w wyniku wypadku są obliczane na podstawie „jednostek rozliczeniowych", które są „specjalnymi prawami ciągnienia" (SDR) dla państw członkowskich będących stronami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (wszystkie państwa członkowskie UE). Informacje i kursy przeliczeniowe dla SDR można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. W dniu 26 listopada 2012 r. 1 SDR = 1,18 EUR.

5) W przypadku widocznych uszkodzeń bagażu kabinowego pisemne zawiadomienie musi być przedłożone przed opuszczeniem statku przez pasażera lub w trakcie tej czynności, a w odniesieniu do każdego innego bagażu – przed jego odbiorem lub w trakcie. W przypadku uszkodzeń bagażu, które nie są widoczne, lub utraty bagażu, pisemne zawiadomienie powinno zostać dostarczone w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub odbioru bagażu albo od dnia, w którym taki odbiór bagażu powinien był nastąpić.

V. INNE

1. Przewoźnik nie oferuje usług przewozu małych zwierząt domowych. W wyjątkowych przypadkach Przewoźnik może przyjąć do przewozu ww. zwierzęta za opłatą 25% ceny podstawowej biletu osoby dorosłej. Pasażer zobowiązany jest do załatwienia we własnym zakresie wszelkich przepisów weterynaryjnych danego kraju, oraz dokumentów niezbędnych do przewozu zwierząt. Pasażer jest zobowiązany by zwierzęta domowe były pod jego stałym nadzorem i nie stanowiły zagrożenia dla innych podróżnych.

2. Przewoźnik nie oferuje usług przewozu ładunku. W szczególnych przypadkach przyjmuje się do przewozu ładunki za specjalnie na tę okazję ustaloną opłatą. Wszelkie formalności związane z odprawą graniczno - celną ładunku spoczywają na właścicielu ładunku.

3. Przewoźnik gwarantuje przewóz wyłącznie bagażu podręcznego do wagi 10 kg . W przypadku gdy waga bagażu jest wyższa Przewoźnik ma prawo do pobrania opłaty 20% ceny podstawowej biletu osoby dorosłej.

4. Przewóz bagażu podróżnego i/lub ładunku bez osoby towarzyszącej jest wykluczony.

5. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać polecenia załogi statku.

6. Pasażerowi nie wolno przewozić niebezpiecznych towarów.

7. Wszelkie skargi i uwagi pisemne należy kierować do biura armatora: 78-100 Kołobrzeg, ul. Morska 7.

Kołobrzeg, dnia 24.05.2018 r.