Polityka prywatności, Instrukcja zakupu biletów online

Polityka prywatności
 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Koszalinie, KRS 0000104437, NIP: 671-13-03-264, wysokość kapitału zakładowego: 1 973 000,00 zł (zwana dalej „KŻP Sp. z o.o.”).
 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Morska 7, 78 – 100 Kołobrzeg lub pod adresem email [email protected]

3. „KŻP Sp. z o.o.” przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a.Utworzenia konta koniecznego do zakupu biletu na rejs. Dane Osobowe jakie zbieramy to imię, nazwisko, adres mail oraz (w przypadku dobrowolnego podania) numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b. Przeprowadzenia procesu rezerwacji i sprzedaży biletu na rejs. Dane Osobowe jakie zbieramy to imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, informacje na temat szczególnych potrzeb opieki lub pomocy w nagłych wypadkach.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Dane Osobowe zbieramy zgodnie z Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty (art.5 pkt.1).
 

4. Okres przechowywania Danych Osobowych:

a. Utworzenie konta w systemie – dane przechowywane są do czasu odwołania zgody,

b. Przeprowadzenie procesu rezerwacji i sprzedaż biletu na rejs. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 

5. Pani/Pana dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana podczas procesu utworzenia konta w systemie oraz podczas rezerwacji i sprzedaży biletów na rejs.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. Wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

c. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 

7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 

8. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KŻP Sp. z o.o. za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Morska 7, 78 – 100 Kołobrzeg lub email: [email protected].
 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
Instrukcja zakupu biletów online
 
I. Zakres
 
1.      „Kołobrzeska Żegluga Pasażerska” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000104437, o numerze NIP 671-13-03-264 i kapitale zakładowym 1 973 000,00 oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje rejsy międzynarodowe na Bornholm.
2.      Niniejsza instrukcja określa zasady zakupu biletów w systemie online na organizowane przez „KŻP” Sp. z o.o.  rejsy na Bornholm.
3.      Zakupu biletów za pośrednictwem online mogą dokonywać osoby pełnoletnie.
 
II. Definicje
 
1.      Nabywca biletu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
2.      Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
3.      Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
4.      Bilet – bilet elektroniczny będący wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu.
 
III. Zakup biletu
 
1.      Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru liczby biletów, ich rodzaju oraz termin wyjazdu i powrotu.
2.      Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacji niniejszej Instrukcji zakupu biletów online.
3.   W formularzach systemu online podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych i informacji dotyczących Użytkownika:
a)      nazwisko i imię
b)      aktualny numer telefonu kontaktowego
c)      aktualny adres poczty elektronicznej
 
 
4.    W formularzach systemu online jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów:
a)      nazwisko i imię
b)      płeć
c)      data urodzenia
d)      obywatelstwo
e)      niepełnosprawność.

 
 
5.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Możliwe formy płatności:
a)      karta płatnicza i kredytowa: VISA, MasterCards, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa elektron
b)      przelew elektroniczny
c)      przelew tradycyjny
 
6.      Po skutecznym dokonaniu płatności kartą płatniczą, kredytową lub przelewem elektronicznym Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 drukuje właściwy bilet.
7.      Płatność przelewem tradycyjnym możliwa jest tylko za bilety, które będą wykupione przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem rejsu. Po dokonaniu transakcji w systemie Nabywca biletu otrzymuje informację zwrotną tj. nadany przez system numer rezerwacji, numer konta bankowego, kwotę do zapłaty oraz termin płatności na adres mailowy podany w czasie zakupu. Potwierdzony dowód wpłaty należy przesłać pod numer faksu 94 35-289-20 lub na adres mailowy [email protected]. Po zaksięgowaniu należności na koncie na podany podczas zakupu adres e-mailowy przesyłany jest gotowy bilet do wydrukowania.
8.      Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
9.      Prawidłowo wygenerowany bilet powinien zawierać: dane firmy Przewoźnika, imię i nazwisko Pasażera, datę wystawienia, cenę, stawkę VAT, nazwa statku, trasę, termin wyjazdu i powrotu Pasażera.
10.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności danych i informacji podanych w formularzach systemu online z danymi i informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości, „KŻP” Sp. z o.o. ma prawo odmówić przewozu. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.
11. W celu otrzymania faktury VAT za opłaconą rezerwację należy, najpóźniej w terminie 7 od daty dokonania płatności, wysłać pisemny wniosek na adres elektroniczny [email protected] lub adres korespondencyjny (pocztowy) Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg.
12. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt „KŻP” Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
13. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania rejsu.  W pozostałych przypadkach Przewoźnik ma prawo do potrącenia 10% wartości biletu tytułem opłaty manipulacyjnej. Zwroty biletów dokonane w terminie krótszym niż 24 godziny przed rejsem nie będą honorowane zwrotem pieniędzy przez Przewoźnika.
 
IV. Prawa i obowiązki stron
 
1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu http://www.kzp.kolobrzeg.pl  zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją zakupu biletów online.
2.      Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
3.      Serwis zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
4.      Techniczne uwagi dotyczące systemu online należy kierować na adres e-mail: [email protected].